LK8000 a data pro optimalizační úlohy

LK8000 je mocným nástrojem, ale špatným pánem. Při nevhodném nastavení, či chybné interpretaci hodnot pilot snadno znehodnotí získané údaje. Piloti  využívají potenciál systému pouze částečně, někdy dokonce nevhodně. Pro létání na paraglidingovém křídle jsou některé funkce příliš složité, nebo špatně aplikovatelné v praxi.

Optimalizace traťové rychlosti je jednou z mnoha problematik, kterou lze pomocí LK řešit. Pro správné pochopení je potřeba znát z jakých informací systém při výpočtu optimalizace vychází:

Informace požité k provedení výpočtu optimalizace trati:
  1. Polára kluzáku
  2. Rychlost a směr větru
  3. Vzdálenost a kurz k waypointu
  4. Vertikální polohu waypointu
  5. McCready nastavení
  6. Bezpečnostní výška (safety margin) 
Polára kluzáku je daná určité plošné zatížení a je potřeba ji nastavit daný typ křídla. Pro některá křídla lze použít poláry, které dodává výrobce. Pro jiná je lze nalézt v různě přesných  či nepřesných formách na internetu. Není také složité sestrojit si poláru kluzáku několika násobným měřením v klidných podmínkách a různých směrech letu. Pomocí GPS je dnes při snadné zaznamenat potřebné hodnoty. Abychom na nic nezapomněli, je vhodné abychom poláru přepočítali na nulovou výškovou hladinu při 15°C. Je obtížné ve volném ovzduší a bez referenčního křídla změřit poláru tak přesně, abychom tento výpočet nemohli  případně zanedbat. (odchylka je zhruba 0,5% rychlosti na každých 100m výšky) V systému LK jsou nahrány základní poláry pro jednotlivé kategorie paraglidingových křídel od EN-A po competition class.

Rychlost a směr větru nám počítá LK8000 pomocí několika metod. Jednou z nich je určení směru větru ze snosu při kroužení konstantním náklonem. Další variantou je měření pomocí udržení konstatní rychlosti a kurzu po dobu cca 15 vteřin (jedná se o nastavení 5-GlideComputer/TrueWind period). Tato metoda je pro PG bez použití rychlostní sondy a kompasu značně nepřesná. V neposlední řadě je také možné rychlost větru přímo nastavit ruční zadáním. Prakticky ke většině výpočtů v LK je vítr započítán, proto se snažte mít jeho hodnotu dobře nastavenou, jinak se do celého systému zanáší poměrně značná chyba.

Vzdálenost a kurz k waypointu jsou počítány systémem plně automaticky a není potřeba žádné další interakce. Vertikální poloha taktéž.

McCready nastavení je nastavení optimalizační metody. V LK je několik možností, od plně automatického, přes několik druhů průměrovacích až po manuální zadání. Pokud metodiku neznáte podrobně, nechte systém na automatiku (Auto Therm případně Auto Final při dokluzu na cíl). V případě manuálního nastavení by hodnota měla dle metodiky odpovídat očekávanému vstupnímu stoupání následujícího stoupavého proudu. (existují i další způsoby, ale o těch až jindy). Statistickým vyhodnocením  z přeletů je zjištěno že nad územím ČR můžeme počítat při nejlepších podmínkách s hodnotami stoupání mezi 2,5 m/s až 3,5m/s. Tedy i hodnoty MC při dobrém počasí budou někde mezi těmito údaji. Menší hodnota nám potom zajistí konzervativnější přístup.


Bezpečnostní výška nastavená uživatelem (safety margin) je hodnota která je nastavena konfigurací v sytému. Tento parametr zavádí do výpočtu výškovou rezervu, se kterou doletíme nad cílový bod. Ve srovnání s pevnými kluzáky, máme nevýhodu že průběh naší trasy více ovlivňují horizontální i vertikální pohyby vzduchu. Z toho důvodu je pro bezpečný dokluz vhodné nastavit větší rezervu. Zvláště v místech kde není možné přistát. Hodnotu nastavení naleznete v configu v sekci 6-Safety factors pod názvem Safety altitude.  Defaultní hodnota je 300m. POZOR! Tato výška ze započítává podle nastavení pouze pro waypointy typu landable. Pokud chcete aby se započítávala i pro jakékoliv jiné body tratě, je potřeba nastavit 6-Safety factors/Safetey alt. mode na landable and turnpoints. Dále je nutné zmínit nastavení Terrain height. Jedná se o bezpečnostní výšku, kterou se systém bude snažit dodržet při přeskoku nerovného terénu - například hřebenu. Trasa bude vypočtena tak, abychom se nikdy nepohybovali nebezpečně nízko nad terénem. Tuto hodnotu lze nastavit libovolně, výchozí nastavení  je na 50m. Kvůli rotorům a urychlenému proudění nad hřebenem je vhodné pro větší bezpečnost tuto hodnotu o něco zvýšit.


Další důležité nastavení pro korektní výpočty

Max Speed
Jedním z předpokladů správné funkce letového počítače je nastavení hodnoty Max Speed. Hodnotu naleznete v sekci 7-Aircraft. Jedná se o maximální dosažitelnou vzdušnou rychlost v turbulentních podmínkách - tedy rychlost, jakou jste schopni dosáhnout při použití speed systému. Vhodnou hodnotou pro PG je nastavení 58km/h - záleží ovšem na kategorii křídla které létáte. Pokud hodnotu nastavíte nevhodně, systém vás bude nutit letět rychleji než můžete a veškeré výpočty budou vztažena na špatný interval rychlostí.

TrueWind IAS
Pro správnou funkci výpočtů větru si nastavte hodnotu rychlosti letu s vypuštěným řízením. Tato rychlost je potom požadována při měření větru metodou přímého letu na kurz. hodnotu nastavíte v sekci 5-Glide Computer. Chcete-li měřit rychlost při přeskoku kde většinou používáte například polovinu speedu, nastavte  si hodnotu rychlosti Vašeho křídla na speedu. Tuto letovou konfiguraci je pak potřeba udržet po celou dobu měření. Nenastavujte zde tedy rychlost kté nebudete později schopni kvůli turbulentním podmínkám dosáhnout!


Závěrem
I přes veškeré bezpečnostní faktory v systému používejte při létání vlastní hlavu. Při výběru správné a bezpečné trasy je potřeba zohlednit spoustu podmínek, které zatím žádný počítač vyhodnotit nedokáže. Nenechte tedy usnout vaše reflexy a v případě problému jej řešte vlastní hlavou, namísto klikáním do PDA! Pamatujte že optimální rychlost přeskoku Vám může přinést zrychlení průměrné rychlosti na trati. Pokud ale nebudete věnovat dostatečnou pozornost počasí a volbě trasy samotné, skončíte nejspíše předčasným přistáním.

0 comments: