LK8000 a úplný popis konfigurace

O nastavení obecně
Vzhledem k možnostem, které LK8000 poskytuje je nastavení tohoto sytému poměrně rozsáhlé. V tomto článku se pokusím objasnit jednotlivá nastavení a jejich hodnoty. Text je sestaven formou výpisu podobně jako v manuálu. U některých položek doplňuji rozšířené informace. Berte prosím v potaz že nastavení je závislé na tom jakým způsobem chcete software využívat a odvíjí se od zkušenosti pilota. Každý z nás má jiné preference. Proto je dobré vědět co vše nastavit můžeme a jak to jednotlivé funkce ovlivní.

Config je aktuální k verzi 3.0


Nepřehlédněte!   Podrobný popis InfoBoxů...
1 Site
V této části nastavení vybíráme mapy pro místo kde budeme létat. Soubory, které nám systém nabízí musejí být nahrané v odpovídajících adresářích. Názvosloví adresářů odpovídá jednotlivým položkám. Mapy topologie a terénu jsou v jednom adresáři _Maps.

 • Map File - zde vybereme mapový soubor s topologií. V současné době LK8000 přijímá soubory typu LKM. Mapy můžete stáhnout například z  http://lk8000.it/download/maps.html.
 • Terrain file - volba souboru s výškovým profilem terénu .DEM. Tento soubor by jste měli vždy stáhnout spolu s mapouu a nahrát do odpovídajícího adresáře terénů.
 • Waypoints 1, Waypoints 2 - zdrojové soubory pro waypointy. Waypointy jsou ve zkratce body na mapě, které se dají použít k tvorbě otočných bodů a tratí. Na internetu jsou například k nalezení waypointy letišť. To se hodí  například k tmu abychom nenarušili prostor ATZ v blízkosti letiště.
 • Airspace 1, Airspace 2 - volba souboru s definicí vzdušných prostorů. Díky těmto datům nám systém zobrazuje i zakázané letové prostory a varování abychom do nich nevletěli. Prostory aktuální k roku 2011 od Scorpiho, jednoho z autorů xcontest můžete stáhnout zde: http://d.meteoweb.cz/navroad/CE-airspace.zip.
 • Waypoint notes - Jde o soubor s metadaty k waypointum. Díky těmto metadatům lze například u waypointů přidat satelitní snímek, případně leteckou frekvenci nebo kurzy přistávacích drah. V paraglidingu tuto funkci prakticky asi nevyužijeme a nemusíte se jí tedy zabývat.
 • Wpt outside terrain - nastavení zda má systém načíst také waypointy, které se vyskytují mimo oblast mapových podkladů. Pokud se nebudete pohybovat v okrajových částech mapy a nehrozí že vyletíte, doporučuji hodnotu nastavit na EXCLUDE a tedy body mimo nenačítat.
 • Language - položka které zaujme hlavně ty piloty, kteří nemluví anglicky nebo chtějí prostě mít svoje LK v češtine případně jiném jazyku. Upozorňuji že překlad v CZ není naprosto dokonalý, a hlavně některé popisky hlavně v základních obrazovkách se defaultně nepřekládají protože jde většinou o běžně zaběhlé zkratky.


2 Airspace
Tato sekce umožňuje nastavit podrobnosti zobrazování, filtrování a hlavně varování pro zakázané a omezené prostory.

[Warnings] - nastavení varování před vstupem do prostoru

 • Warnings - ON/OFF vypne či zapne varovací systém
 • Map labels - zobrazuje popisek prostoru přímo na hlavní mapě pokud jste jeho v blízkosti
 • Warning time - tato hodnota odpovídá času, za který by jste při současném kurzu a rychlosti vstoupili do prostoru. Tedy poletíte-li směrem na zakázaný prostor, systém Vás upozorní např 120s před vletem do něj. Budete mít tedy 2 minuty na to aby jste provedli taková opatření aby jste prostor nenarušili.
 • Acknowledge time - čas, který se začne odpočítávat po zobrazení varováni o prostoru. Po tuto dobu se Vás systém nebude snažit na stejný prostor znovu upozornit.
 • Vertical margin - tato hodnota určuje hranici zobrazení vertikálního upozornění. Systém vás upozorní pokud budete v pod či nad prostorem a blíže než je tato hodnota.
 • Msg timeout - zpráva s varováním o blízkosti prostoru se automaticky uzavře po uplynutí tohoto času
[Colours] - zde lze změnit způsob vykreslování - barvy a typ šrafování pro jednotlivé typy prostorů. Myslím ale že barvy jsou nastaveny poměrně smyslupně a není potřeba do tohoto nastavení zasahovat. Proto se jim nebudu dále zabývat

[Filter] - zde lze nastavit filtr pro jednotlivé prostory. Každému typu prostoru můžeme nastavit zda se na něj má upozorňovat a zda má být zobrazeno varování a zda se má zobrazovat na mapě.
 • Airspace display -  nastavení zobrazení prostorů na mapě doporučuji nastavit na ALL on
  • All on - zobrazení všech
  • Clip - zobrazení pouze prostorů pod ořezovou výškou. ořezová výška je defaultně nastavena v systému na 3379ft a v současné verzi nelze změnit.
  • Auto - zobrazí veškeré prostory které zasahují do letového prostoru kluzáku - tudíž jsme li vysoko a je jisté že bychom určitý prostor s jistotou přeletěli, prostor se nezobrazí. Toto hodnotu nedoporučuji nastavovat!
  • All below - zobrazí prostory pod naší letovou hladinou + prostory v bezprostřední výšce kluzáku
 • Filling - nastavení výplně vykreslování na mapě. Zde se dá nastavit zda se prostory zobrazí pouze pomocí obrysů, či i s výplní. Výplň může být nastavená na poloprůhledno či neprůhledno. Doporučuji nastavit na hodnotu "Semi-transparent", která je asi nepřehlednější a umožňuje i při pohybu pod či nad prostorem číst topologii mapy.
 • Opacity - nastavení průhlednosti zobrazení prostorů. Čím vyšší hodnota tím větší průhlednost. Při nastavení 100% neuvidíte vůbec! Opět defaultní hodnota 30% funguje velmi dobře.

3 Map Display
Obsahuje položky pro nastavení zobrazení mapy.
 • Labels - nastavení zobrazení popisků pro waypointy. Je několik způsobů - od zobrazení popisků pouze pro Waypointy, které jsou součástí zvolené tratě (tasku), zobrazení čísel waypointů, bez popisků. Používám hodnotu "Names", tedy zobrazení jmen WP a zatím neměl důvod měnit.
 • Trail lenght - zajímavé nastavení, které určuje délku zobrazované "šnečí" stopy. V místech kde proletíte systém kreslí čáru. Pokud máte mapu dostatečně přiblíženou, tato čára je navíc obarvena o hodnotu stoupání či klesání. Tedy je červená v místech stoupání nebo naopak modrá v klesání. Snail trail je užitečným pomocníkem při dohledání stoupavého proudu. Pro paragliding je vhodné nastavit hodnotu na SHORT, tato hodnota je plně postačující.
 • Orientation - nastavení orientace mapy 
  • Track up - zobrazuje mapu vždy zorientovanou pro směr vašeho letu. Tedy pokud něco uvidíte na mapě před Vámi, je to před Vámi i ve skutečnosti. 
  • North UP - Track UP mod normálně, mapa orientována na sever při kružení.
  • North circling - mapa je orientována na sever, pokud 
  • Target circling - mapa je orientována k cíli, pokud kroužíte. Jinak Track UP mode.
  • North/track - track up při kroužení, north up v normálním letu
  • North smart - mapa je orientována na sever, střed (naše) poloha se automaticky posouvá tak aby byl větší výhled ve směru kam letíme.
 • North UP above - mapa se automaticky přepne na severně orientovaný mod v případě že zoom bude větší než tato hodnota. Používám nastavení 10km.
 • Auto zoom - šikovná funkce pro závodníky letící trať. V blízkosti waypointu se mapa sama zoomuje a je tak možné přesně vidět kdy jsme překročili hranici otočného bodu
 • Tail drift - tato funkce ovlivňuje chování šnečí stopy v kroužení. Pokud je zapnutá, je stopa na mapě posouvána s ohledem na vítr - tedy šnečí stopa započítává unášivou složku větru. Vzhledem k možným nepřesnostem měření větru je lepší tuto funkci vypnout a snos uvážit odhadem.
 • Circling zoom - automatická změna zoomu při kroužení. Začneme-li kroužit, mapa se přiblíží.
 • Declutter waypoints/landings - zde můžeme ovlivnit vykreslování waypointů v relaci s topologií mapy. Waypointy mají defaultně přednost, tedy zobrazují se prioritně a není li již místo na topologii, tak se nezobrazuje. Může se nám tedy stát že pokud používáte mnoho waypointů, nebude Vám vyhovovat zobrazení topologie. Pokud nastavíte na HIGH dáváte prioritu waypointům. Doporučuji hodnotu neměnit, základní nastavení funguje dobře.
4 Terrain Display
Nastavení zobrazení terénu. V této části máme možnost ovlivnit v jakém zoomu a počtu se nám budou zobrazovat popisky měst, vodních ploch. Můžeme změnit nastavení zobrazování.
 • Terrain display - vyp/zap zobrazení terénní mapy, tedy obarvení dle výškové mapy
 • Topology display - vyp/zap zobrazení topologie, tedy měst, silnic atd
 • Terrain contrast - kontrast terénního stínování, pro létání v rovinách je vhodné nastavit vyšší hodnotu, např 80. Při létání v horském terénu postačí hodnota 30.
 • Terrain colors - nastavuje typ zobrazování barev výškové mapy. Nejlepší je pro jednotlivé typy terénů nastavit hotnotu lowlands/mouintains. Toto nastavení poskytuje dobrý barevný kontrast a rozlišení výšek. Zajímavý jsou i hodnoty High Alps, Low Alps. Nastavení je dobré provádět před letem, kdy se podíváme zda nám v průběhu trasy výšková mapa vyhovuje. Případně jde situaci zobrazit v simulačním režimu.
 • Shading - zapne či vypne výpočet a vykreslování stínováni mapy. Stínování v LK má dva mody, mezi nimiž systém přepíná automaticky podle síly větru.
  • Stínování podle aktuální polohy Slunce - je aplikováno při větru do 5km/h. dle aktuálního času a místa je proveden výpočet nasvícených ploch. Světle tedy vidíme teoreticky nasvícené plochy, tmavěji plochu na které svítí slunce pod menším úhlem.
  • Stínování návětrných svahů - je využit při větru nad 5km/h. Světle tedy vidíme teoreticky návětrné svahy, tmavě potom svah v závětří.
 • Empty mapcolor - nastavení barvy terénu, který je mimo zvolenou mapu.
 • Max labels - užitečná hodnota, díky které lze omezit počet vykreslených popisků topologie a waypointů. Ideální hodnota je 50-60, ve velmi obydlených a topologicky složitých oblastech je vhodné nastavit i na nižší hodnotu.
[Configure topology] možnost nastavení prahu zobrazení pro jednotlivé útvary
Pro paragliding se mi osvědčilo toto nastavení, které zobrazuje i malé vesnice. Je tedy poměrně snadné udržet orientaci.
 • water labels 8
 • big roads 60
 • medium roads 8
 • small roads 5
 • rail roads 10
 • big cities 70
 • medium cities 55
 • small cities 20
 • smaller cities 15
5 Glide Computer
V této sekci se nastavuje jádro systému pro výpočet letových úloh.  Část hodnot nastavuje měření větru,  ostatních se pak  týká McCready (MC) optimalizace  letové rychlosti.Uvedu pro upřesnění jak umí LK8000 měřit vítr.

Dostupné metody získání parametrů větru v LK8000:
 1. manuální metoda - přímé zadání hodnoty směru a rychlosti větru
 2. Circling mode - z pravidelných kruhů při kroužení dokáže systém určit snos. Jediné co tomu potřebuje jsou data z GPS. Vario či rychloměr tuto metodu nijak nezpřesní. Systém také automaticky vyhodnotí náklon a pravidelnost kroužení. Nemusíte tedy se snažit o pravidelná kolečka, systém automaticky spočítá náklon při točení a nevyhovující kruhy k výpočtu nepoužívá
 3. Zig zag mode - pokud má systém data z rychlostní sondy a varia, dokáže určit a zpřesňovat směr a sílu větru přímo za letu. Bohužel tato funkce není pro pg ani při dodání data příliš přesná.
 4. True wind - tuto funkci je potřeba vyvolat z menu a určit kterým směrem letíme a jakou rychlostí. Tyto parametry letu je pak potřeba udržet konstatní určitou dobu (cca 8-10s - truewind IAS a TW period) systém poté vyhodnotí směr větru. Funkce je použitelná i pro pg, ale není příliš přesná v turbulentních podmínkách. Proto se také používá několikrát menší vzorkování oproti větroňům. ( používáme 8-10s, kdežto ve větroni např 
Položky nastavení:
 • Autowind - nastavení režimu automatického výpočtu větru. Pro paragliding je prakticky využitelný pouze režim circling. Metoda ZigZag potřebuje ke správné funkci přesný vstup z varia a rychloměr, i tak ale není pro pg příliš vhodná. Pokud chcete z nějakého důvodu vítr nastavovat vítr pouze manuálně, je zde tato volba také. Doporučuji nechat nastavení na Circling, tedy výpočet směru a síly větru ze snosu při pravidelném točení. 
 • TrueWind IAS - nastavení defaultní rychlosti ze které se bude počítat vítr při funkci truewind.(rovný let na konstatní rychlost a kurz) Tady je vhodné nastavit základní rychlost s vypuštěným řízením a pokud budete tuto funkci používat, je potřeba pak letět v takové konfiguraci aby byla tato rychlost dosažena. Tato hodnota neovlivňuje nijak další automatické funkce určení směru větru. Tuto hodnotu lze ještě před spuštěním funkce jednoduše změnit.
 • TrueWind period - nastavení jak dlouho má systém vyhodnocovat při funkci Truewind směr větru. Jde tedy o dobu jakou budeme muset letět na konst. kurz a rychlost pokud funkci zapneme a necháme systém měřit vítr touto metodou.
 • Auto MC mode  - ON/OFF zapíná a vypíná funkci automatického nastavení MC optimalizace 
 • Auto MC mode 
  • Final glide - mod optimalizace který je aktivní pouze při finálním dokluzu na cíl. Optimalizace je provedena ve smyslu dosažení minimálního času letu k waypointu. V OLC úloze je tato prováděna optimalizace ve smysu dokluzu do největší vzdálenosti.
  • Average thermal - uplatňuje se pro cruise mod (jakákoliv sekce letu kromě dokluzu na cíl) V případě že je zapnut tento mod, je uplatněn MC algoritmus a hodnota MC ja nastavena na průmernou hodnotu veškerého stoupání (celková nastoupaný výška / celkový čas ve stoupání)
  • Both Final + average - zapne jak Final glide optimalizaci, tak přeskokovou optimlaizace formou average thermal rate. Tento režim je vhodný pro závodníky, kteří dokáží ovládat rychlost křídla ve většině situací, využívají rychlostní sondy a varia ve spojení s LK8000.
  • Equivalent MC - jde o reverzní výpočet, kdy se neprovádí přímá optimalizace letu, ale z Vaší aktuální rychlosti systém určuje ekvivalneic MC nastavení a zobrazuje dobu doletu, výšku nad cílem při doletu atd. Použití rychlostní sondy a varia tuto metodu zpřesňuje. Tato volba je zajímavá právě pro paragliding, Princip MC optimalizace totiž spočívá v udržení jisté rychlosti. To je ale ale s pg křídlem dost obtížné, nebo se tím někteří z nás prostě nechtějí zabývat a raději se kochají. Proto tento režim umožňuje z rychlosti za např 15 vteřin spočítat zpětně ekvivaletnní MC nastavení, a podle něj zobrazit alespoň informačně hodnoty danou rychlost. Tento režim považuji za vhodný pro rekreačně/sportovní létání.
 • L/D Average period - nastavení času průměrování pro výpočet klouzavosti (nastavíme-li na 15sec, což je vhodná hodnota pro paragliding bude klouzavost spočtena jako  podíl skutečné vzdálenosti letu a konečného rozdílu výšky v intervalu 15 sekund)
 • Thermal locator - užitečná funkce, automaticky označuje polohu středu stoupavého proudu. tento střed je také automaticky unášen o hodnotu změřeného větru a zobrazení je relevantní k výšce ve které se nacházíte. Vypadnete li tedy z klesání a vrátíte se v jiný výšce, systém sám posune lokátor na očekávaný střed stoupání v dané výšce. Zde v nastavení ji můžete:
  • vypnout - střed stoupání nebude označován
  • zapnout s centrováním na střed stoupání - toto je asi nejlepší volba zobrazení
  • zapnout s funkcí PAN - tedy displej bude vystředěn na automaticky označený střed stoupání
 • Thermal Orbiter - je funkce která po získání 100m ve stoupání zapne zvukovou signalizaci navádění na kruhovou dráhu okolo středu stoupání. (pokud točíte příliš prudce, systém vás akusticky upozorní kdy je potřeba zatáčku o trochu protáhnout aby jste se dostali na ideální dráhu).Vzhledem k tomu že v paraglidingug stoupání velmi dobře cítíme, myslím že je používání této funkce zbytečné. Vyzkoušejte ji a rozhodněte se sami. Funkce se automaticky vypne po 500m získané výšku.
 • Auto final glide - tato funkce zapne automatické přepnutí MC optimalizace do režimu dokluzu
 • Use baro altitude - Zapnutí či vypnutí používání barometrické výšky pro výpočty. Pokud volbu vypnete systém bude používat GPS výšku. (barometrickou výšku lze používat pouze u přístrojů, které mají barometrické čidlo, nebo jsou barometrická data poskytována externím přístrojem). Pokud váš přístroj čidlo má, použijte tuto funkci, výpočty budou přesnější!
6 Safety factors
Nastavení bezpečnostních faktorů pro LK8000.
 • Safety Altitude - nastavení bezpečné výšky doletu. Výpočty a optimalizace budou probíhat s bezpečnostním přídavkem této výšky, tedy tak abychom nad cíl přiletěli s touto výškou.  Dle zvoleného režimu Safety Alt. mode se aplikuje pouze k waypointům které jsou označeny jak landable, nebo případně na všechny waypointy. Pro závody je vhodné nastavit požadovanou rezervu výšky dle preferencí a případně délky posledního dokluzu. Nastavení pro rekreační létání je čistě dle preferencí, zda chcete uvažovat bezpečnostní rezervu.
 • Safety Alt. Mode 
  • Landables only - bezpečnostní výška bude aplikována pouze na waypointy, které jsou typu landable
  • Landables and turnpoints - bezpečnostní výška bude přičtena ke všem WP v tasku
 • Terrain height - bezpečnostní výška nad terénem kterou bude systém uvažovat při navigačních výpočtech. Pokud by Vaše trasa vedla přes výškovou překážku, systém Vás bude navigovat tak aby jste letěli s min. touto výškou nad překážkou
 • Safety MC - při navigaci na waypoint je k optimalizaci použita minimálně tato hodnota, případně námi  nastavená vyšší MC. Jde tedy o minimální nastavení MC, nižší nebude nikdy uvažováno
 • Efficiency - účinnost/efektivnost, nastavení sloužící plachtařům k uvážení nedokonalého povrchu letounu. Například pokud je křídlo pokryté zbytky hmyzu či jinými nečistotami, není povrch aerodynamicky dokonalý a je snížena jeho účinnost. Při nastavení na 50% je tedy z poláry uvažováno dvojnásobné opadání. Pro padagliding hodnota prakticky nevyužitelná
 • Use total energy - Systém dokáže uvažovat přebytek rychlosti a výšky - tedy energii kterou kluzák může využít. Pro paragliding je tento výpočet v praxi nepoužitelný. Pro paragliding ponechte tedy hodnotu na OFF
 • Best alternate warning - vypíná/zapíná varování při nedostupnosti LANDABLE přistávací plochy v rámci dokluzu. Použití pro paragliding je nulové, protože přistaneme prakticky. Je tedy vhodné nasatvit OFF
 • Safety lock - nastavíme li na ON, je setup sytému za letu zablokován
7 Aircraft
Nastavení modu systému a podrobnosti kluzáku se kterým ve kterém je systém používán.
 • Category - kategorie kluzáku/mod aplikace 
  • Glider - klasický plachtařský režim
  • Para/hang glider - tento mod použijte pro PG či HG
  • GA - general aircraft nově tvořený mod pro motorové létání, vhodné i pro motorový pragliding 
  • Car - nově vznikající mod pro použití v autě
 • Type - definice poláry. V systému máte na výběr z 5 generických polár Para EN-A,... poláru zvolte dle kategorie svého kluzáku
 • Handicap - koeficient handicapu který je použit v online soutěžích. Netýká se paraglidingu.
 • Dump ballast time - čas do plného vypuštění vody. Opět v PG prakticky zbytečné zadávat.  Generické poláry pro praglidingová křídla neuvažují plošné zatížení kluzáku.
Ostatní položky jsou pouhý popis kuzáku ve formě textu. Vyplňte dle libosti.


8 Devices
Nastavení přístroje, vstupů a GPS.
 • Device A,Device B - nastavení komunikačního vstupu/výstupu pro zařízení. Každý přístroj má své specifické nastavení, např MIO400 používá  COM2, 9600 baud.  Specifická nastavení často používaných přístrojů lze nalézt na internetu. Pokud nepoužíváme externí telemetriky, je vhodné nastavit device B na stejnou hodnotu device B.
 • Geoid Altitude - nastavení kompenzace pro model GEOID. Funkce je aplikovaná pouze pro režim GPS výšky (v případě Baro se korekce neprovádí, je uvažována čistě barometrický výška). Pokud tedy používáte LK s přístrojem, který nemá baro čidlo a vzniká Vám odchylka (cca 30-50m) výšky terénu, zapněte volbu na ON. Některé přístroje GPS mají korekci integrovanou, máte-li takový, volbu vypněte.
 • GPS Alt. offset - permanentní offset výšky. Defaultní nastavení 0. Tato hodnota slouží ke kompenzaci na některých specifických přístrojich u kterých dochází ke konstatní odchylce GPS výšky.
 • Serial mode - nastavení seriové komunikace. Použití je opět specifické při problémech s pomalou komunikací přes RS232 rozhraní. V případě problémů či výpadků nastavte polling. Defaultní hodnota je normal.
 • NMEA checksum - kontrola příchozích dat pomocí checksum. V případě komunikace se zařízením lze potlačit kontrolu chyb příchozích dat vypnutím této položky.
9 Units
Nastavení jednotek systému, proveďte nastavení dle vlastních preferencí - nejspíše budete používat klasický metrický systém. Pokud nepoužíváte GPS čas, lze nastavit UTC offset pro naše časové pásmu případně změnu pro letní čas.


10 Interface
Nastavení uživatelského rozhraní. Od custom tlačítkových zón až po gesta pro listování stránkami.
 • IPHONE gestures - používat gesta pro listování ve stylu iphone (gesto z leva do prava listuje vpravo, případně opačně dle nastavení)
 • Menu Timeout - čas po kterém bude automaticky zavřeno menu
 • Custom Keys - nastavení klávesových zón, které pak slouží pro rychlý přístup na Vámi nejpoužívanější funkce. Stisk tlačítka/zóny je identifikován po doteku delším než 700ms. Tuto hodnotu lze změnit v nastavení Timing  K dispozici je prakticky 7 tlačítek - vpravo/vlevo/střed a to nahoře a dole, 7, tlačítko je na středu obrazovky. Na tato tlačítka lze nastavit následující funkce:
  • Active map - zapnutí či vypnutí aktivní mapy - při aktivní mapě lze kliknout na waypoint pro detailní informace
  • Airspace Analysis - zobrazí obrazovku s informacemi o letových prostorech
  • Autozoom on/off - zapnutí či vypnutí funkce autozoom (auto zoom při příblížení k waypointu cíle)
  • Basic setup menu - zobrazí základní nastavení pro LK - QNH, voda v kluzáku, efektivita,...
  • Change terrain colors +- změna obarvení terénu
  • Commons - zobrazí obrazovku s běžnými waypointy
  • Disabled - vypnutá zóna, tlačítko nefunkční
  • Goto Home - navigace na home waypoint
  • Invert colors - invertuje barvy overlay písma
  • Landables - seznam blízkých waypointů typu landable
  • Mark location - "vlaječka" zaznamená aktuální polohu do mapy a vytvoří dočasný waypoint
  • Menu - zobrazení menu, tak jak jej znáte z kliknutí na malou ikonku vpravo dole
  • Multitarget menu - zobrazí menu pro rychlý výběr cile
  • Multitarget rotate - rotace navigačních bodů v rámci multitarget
  • Nearest airspace - zobrazí analýzu pro nejbližší omezený prostor
  • Notepad - otevře poznámkový blok
  • OLC analysis - zobrazí okno s analýzou letu typu OLC
  • Optimized route toggle - zapne či vypne optimalizaci tratě (navigace minimální trasou mezi waypointy)
  • Oracle - velmi užitečná funkce, zobrazí vaši polohu relevantně k nejbližšímu městu tedy např text  "Jste 5 km severovýchodně od Louny"
  • Overlays toggle - vypne/zapne overlay na mapě (text s výškou, rychlosti atd)
  • PG/HG timegates - obrazovka s nastavením startovních oken - dobrá funkce na závody!
  • Page back - listuje o stránku zpět
  • Panorama trigger - na 20 sekund odzoomuje mapu
  • SIMulation menu - zobrazí menu simulace, kde lze nastavit výšku, rychlost a točení při simmulaci
  • Screen lock - zamknutí obrazovky
  • TEAM code - obrazvoka s nastavením team codu
  • Thermal booster - vyzkoušejte ... :D
  • Traffic - obrazovka FLARM zobrazující okolní letouny
  • TrueWind - spustí výpočet větru algoritmem truewind- přímý let na kurz a rychlost
  • Use HBar - vypne/zapne použití baro výšky
  • Zoom funkce - zoomuje obrazovku, dle použité funkce (málo, více, ...)
 • Configure infopages - lze vypnout některé nepoužíváné stránky. V tomto nastavení lze LK výrazně zjednodušit!
 • Configure bottombar - zle vypnout některé ze stránek spodního řádku. Opět slouží pro zjednodušení LK.
11 Appearance
Nastavení vzhledu a UI.
 • Glider position - nastavení naší pozice na mapě (def 50% tedy střed obrazovky)
 • Landables icon,style,values - vzhled ikony, popisků, hodnot waypointů typu landable
 • Inverse BW colors - invertuje barvy overlay displeje
 • Waypoints text style - nastavení zobrazení popisků waypointu
 • Overlay color - barva overlay displeje
 • Turnpoints filter - nastavení jaké waypointy bude systém nabízet jako turnpointy do tasku. (lze odfiltrovatt landable, tedy letiště atd...)
 • Hide units - schová zobrazení jednotek v overlay displeji
 • BottomBar opacity - průhlednost spodního pruhu s informacemi
12 Fonts
Nastavení písem. Lze změnit nastavení písem popisků waypointů.


13 Map Overlays
Nastavení overlay displeje.
 • Screen data - nastavení režimu, a počtu informací
  • kompletní
  • pravá polovina
  • nic
 • Font size - velikost písma overlay dipleje
 • Show clock - zobrazení hodin na overlay displeji
 • Glide terrain line - zobrazení linie dokluzu na mapě, zajímavá funkce zobrazujcí teoretické místo na mapě kam jste schopni s danou výškou doletět
  • vypnuto
  • pouze linku
  • linku + šrafování
 • Glide bar indicator - glide bar zobrazuje kolik v jaké výšce nad cíl doletíme, či kolik výšky nám chybí.  Glide bar může být vztažen k tasku, finálnímu dokluzu či může být vypnut
 • Variometer bar - nastavení vzhledu a způsobu zobrazení variometru
 • Variobar mode - lze nastavit mod varia
  • klasické vario při kroužení i v přeletovém modu
  • klasické vario při kroužení, čisté vario (netto) při přeletovám modu
  • klasické vario při kroužení, SPF (optimální rychliost letu) při přeletovém modu
 • Thermal bar - zobrazení profilu stoupáku při točení 
 • Track line - linka směru letu z vaší pozice
 • FLARM on map - zobrazení pozic letadel ve vašem okolí na mapě

14 Taks
Nastavení tasků, tras a navigace.
 • Autoadvance - automatická změna ramene na další otočný bod. Pro AAT task vhodné zvolit manuální posun.
 • Type - typ prostoru 
  • Cylinder - kružnice
  • Line - přímka
  • FAI sektor - výseč dle FAI
 • Radius - poloměr startovací kružnice
 • Task rules - nastavení traťových pravidel, jako maximální startovní rychlost atd...
15 Alarms
Možnost nastavení varování při dosažení určité výšky. Vhodné např pro ČR nastavit 2900m atd. Alarm a zpráva bude aktivní po dobu 12 sekund. Po zobrazení je alarm vypnut na 60 vteřin. Po této minutě, pokud výška klesla než nastavený alarm a je znovu překročena, alarm je spuštěn znovu. Alarm se tedy aktivuje pouze při překročení nastavené výšky, v intervalu max 1* za 60 sekund.


16 - 19 Infoboxes
Nastavení hodnot které se zobrazují ve spodním baru na různých jeho stránkách.

Úplný popis naleznete v tomto příspěvku...

20 Logger
Logger v LK8000 je velmi propracovaný. Je plně kompatibilní se servery Xcontest a Leonardo. Logger je v automatickém režimu spuštěný automaticky. Zajímavou funkcí je automatické zalogování bodu do otočného bodu ihned při vzletu - tím je minimalizováno nebezpečí které nastává na GPS s  časovým  intervalem logování a mohlo se Vám stát že se vám nezaznamenal otočný bod.
 • Pilot name - jméno pilota. Toto jméno je použito do jména souboru logu
 • Short File Name - nastavení použití zkráceného jména logovacího souboru
 • Auto logger - při volbě ON automaticky spouští logování při detekovaném startu. Jinak je nutné spustit loger manuálně z menu
21 Waypoint Edit
Tato volba umožňuje editaci a vytváření waypointů. Pro správnou funkci musí být vybrán soubor s waypointy! Nastavení souboru s waypointy se provádí v sekci 1-Site.

22 System
Systémové nastavení.

 • Device model - zde se provádí výběr zařízení, na kterém spouštíme LK8000. Případně lze použít generické nastavení. Toto nastavení je různé pro jednotlivé přístoje a je potřeba si správné nastavení vyhledat pro svůj přístroj
 • Use GPS time - nastavení zda má program použít čas načtený z GPS systému
 • Auto Backlight  - astaví automatické podsvícení pro toto zařízení. Maximální světlost bez časového omezení pokud je napájeno vnějším zdrojem. Při běhu na baterii je nastavena maximální světlost po dobu 5 minut. Po vypršení této doby dojde k vypnutí obrazovky kvůli úspoře energie. POZOR, funkční pouze na některých zařízeních (převážně HP)
 • Auto sound volme  - v případě zapnutí, LK automaticky nastaví maximální hladinu zvuků
 • Font Smoothing - způsob vyhlazování písem. Na menších rozlišeních mohou některá nastavení zlepšit čitelnost a ostrost znaků. Nebojte se experimentovat.
 • Engineering menu - zpřístupní některé speciální funkce v configu
23 Para/Hang Gliders specials
Speciální karta nastavení, která obsahuje hodnoty specifického nastavení pro PG a HG.

 • Circ zoom value - zoom mapy v termickém modu
 • Cruise Zoom - zoom mapy v přeletovém modu
 • Autozoom threshold - vzdálenost pod kterou se aktivuje funkce autozoom (zoomování na waypoint tratě)
 • Optimized route - zapíná/vypíná optimalizaci tratě (navigace nenaviguje přímo k waypointům ,ale pouze na optimální místo kraje kružnice definující otočný bod) 
 • Tsk time gates - Úloha je zahájena otevřením časové brány ve stanovený čas, podobně jako u lodí. Nastav 0 pokud časové brány nejsou. Nastav alespoň na 1 pokud závod má definován čas startu.
 • Tsk start time - Pro závod s alespoň jednou časovou brankou nastav čas startu. Pokud je počet časových bran 0 budou ignorovány
 • Gates interval - Pokud je vícero časových bran, nastav interval v MINUTÁCH pro ostatní brány. Pokud je pouze jedna časová brána uzavírající se ve stanovený čas, nastav čas intervalu k tomuto času odlišný. Pokud je pouze jedna časová brána bez stanoveného času uzavření, nastav čas intervalu na velkou hodnotu jako třeba 480 minut.
 • Start
  • Start DO (Opuštění): když pilot opouští sektor, nebo cylindr z venčí dovnitř. 
  • Start VEN (Vstup): když pilot opouští sektor, nebo cylindr zevnitř ven.

Závěr
Doufám že vám popis umožní nastavit si LK dle svých představ. Část popisů je stejná jako v nápovědě systému, jejich souhrné sepsání a doplnění vlastních poznatků a varování u některých hodnot snad bude pro někoho přínosem. Další informace naleznete nas stránkách software  LK8000 nebo  CXSoar.


Ocením jakékoliv komentáře, kritiku a doplňující informace. Neváhejte je tedy psát do komentářů pod článek, nebo případně neveřejně na email.


Citace:
 • manuál LK8000
 • manuál XC Soar
 • nápověda systému ENG
 • nápověda systému CZ
 • nápověda systému GER
 • Děkuji R.K. za připomínky a doplnění informací

0 comments: