LK8000 a hodnoty v infoboxech pro bottom bar

Infobox je hodnota zobrazené systémem ve spodním baru. V následujícím článku uvádím popis hodnot, které můžete do baru umístit a za letu sledovat.


Informace o výšce

 • Altitude AGL - AGL je navigační výška, od které je odečtena výška terénu získaná ze souboru terén.
 • Altitude BARO - Barometrická výška získaná z GPS s tlakovým senzorem nebo z inteligentního variometru. Pokud jste vybrali "Použít Baro výšku" v menu 5 (systémová nastavení), pak je tento údaj také zobrazen jako QNH výška a je interně použit pro všechny výpočty.
 • Altitude GPS - GPS výška
 • Altitude QFE - Automatické QFE. Tato výška je hodnota nadmořské výšky udávaná GPS nebo Barometrickou výškou, je-li k dispozici a je-li vybrána, je stabilně nastavena na 0 na zemi PŘED vzletem. Po vzletu se již nenuluje, pouze když je kluzák na zemi. Změna QFE nemá vliv na QNH nadmořské výšky. QFE se nepoužívá pro výpočty, slouží pro pilota pouze informativně.
 • Altitude QNH - QNH je výška vztažená nad hladinou moře, měřená pomocí GPS nebo tlakového senzoru (v případě, že je tlaková výška k dispozici a je nastaveno její používání). Tato výška se interně používá pro všechny kalkulace. Informační štítky pro GPS a tlakovou výšku jsou rovněž k dispozici; jedna z těchto dvou hodnot je použita jako QNH výška. POUŽÍVEJTE TUTO VÝŠKU jako hlavní údaj o výšce, protože tak činí i LK8000.
 • Terrain Elevation - výška terénu nad hladinou moře

Informace o stoupání, termice
(hodnoty TC.***)
 • All - Celkový čas strávený v kroužení na trati
 • AveragePrůměrná rychlost stoupání ve všech stoupavých proudech.
 • Average LastPodíl celkového zisku/ztráty výšky v poslední termice a času kroužení.
 • Gain - celkový zisk ze stoupání na trati
 • Gain Last - zisk výšky z posledního stoupání
 • Time LastČas kroužení v poslední termice.
 • Last 30sec Stoupání během posledních 30 sekund, počítáno z GPS výšky nebo varia (pokud je k dispozici)

Různé informace, MC rychlost
 • Odometer - celková dráha, hodnota je vždy resetována zaznamenáním startu
 • Outside Air Temperature - Venkovní teplota vzduchu měřená sondou, pokud to podporuje inteligentní vario.
 • Percentage Climb - Podíl zisku/ztráty výšky v současné termice a času stráveného kroužením.
 • Relative Humidity - Relativní vlhkost vzduchu v procentech měřená sondou, pokud to podporuje inteligentní vario.
 • Speed MacReady - Rychlost ekvivalentní MacCready rychlosti. Toto není rychlost pro "delfínování". Nebere tedy v úvahu aktuální vertikální pohyb vzdušných hmot
 • Speed To Fly - Aktuální hodnota MacCready optimální rychlost, vycházející z výpočtů čistého varia pro určení rychlosti na delfínování pro současný kurz. V přeskokovém módu je optimální rychlost vypočtena pro udržení výšky. V dokluzovém módu je optimální rychlost vypočtena pro sestup. V termickém módu je optimální rychlost vypočtena pro minimální klesání při současném přetížení (pokud je připojen akcelerometr).
 • Speed Ground - Rychlost vůči zemi měřená pomocí GPS. Pokud je tento informační štítek aktivní v simulačním módu, kurzorovými klávesami nahoru/dolů se nastavuje rychlost, doleva/doprava směr kluzáku.
 • Time UTC - UTC čas
 • Time local - lokální čas dle polohy a gps
 • Time of flight - celkový čas letu od startu
 • Track - magnetický kurz získaný z GPS.
 • Vario - Aktuální vertikální rychlost reportovaná GPS nebo variometrem celkové energie (TEVAR), je-li připojen.
 • Wind Bearing - Směr větru, který LK8000 odhaduje pomocí funkce TrueWind nebo kroužením.
 • Wind Speed - Rychlost větru, kterou LK8000 odhaduje pomocí funkce TrueWind nebo kroužením.
 • Airspace horizontal/vertical dist -Vzdálenost k nejbližší vzdušného prostoru. I když se vzdušné prostory nezobrazují na mapě, ať jsou již zakázané nebo známé vzdálenost zůstává. Jestliže je 0, jste uvnitř prostoru, použijte nejbližší Menu vzdušného prostoru pro více informací.
 • Airspeed IAS -Indikovaná vzdušná rychlost reportovaná externím inteligentním variometrem. Pokud není variometr k dispozici, je tato rychlost odhadnuta podle současného větru a hustoty vzduchu v současné výšce. Pak je tento ukazatel zobrazen jako eIAS.
 • Airspeed TAS - Pravá letová rychlost, hlášená podporovaným externím variometrem. Není-li snímač k dispozici, odhaduje se pomocí aktuálního větru a hustoty vzduchu na aktuální nadmořskou výšku. V tomto případě je toto uváděno jako eTAS.
 • Average Efficiency - Vzdálenost uletěná v nastaveném časovém období, děleno ztrátou nadmořské výšky od té doby. Záporné hodnoty jsou zobrazeny jako oo (infin) a uvádějí stoupavost zisk výšky). Více než 200 LD hodnota je zobrazena jako oo. Můžete nastavit dobu průměrování ve zvláštním config menu. Odhadované hodnoty pro toto nastavení jsou 60, 90 nebo 120: nižší hodnoty budou uzavřeny pro okamžitou účinnost, a vyšší hodnoty budou uzavřeny pro účinnost od posledního stoupavého proudu. Všimněte si, že vzdálenost není přímá linka mezi vaší starou a nynější pozicí aktuální pozice: je to přesně vzdálenost, kterou jste docíli rovněž hadovitým letem. Tato hodnota se nevypočítává během kroužení.
 • Battery Percent - stav baterie
 • Bearing - Skutečný kurz k příštímu otočnému bodu. Pro AAT úlohy se jedná o skutečný kurz k cíli v AAT sektoru.
 • Bearing Difference - Rozdíl mezi letěným kurzem a kurzem k dalšímu otočnému bodu, v případě AAT úloh kurz k cíli v AAT sektoru. GPS navigace je založena na kurzu vůči zemi a tento kurz se může v případě větru lišit od skutečného kurzu kluzáku. Šipka ukazuje směr, který by měl kluzák zaujmout, aby eliminoval rozdíl kurzu a směroval tak přímo na další otočný bod. Tento kurz bere v potaz zakřivení Země.
 • Eff.cruise last therm -  půměrná/integrovaná klouzavost od posledního stoupání
 • Eff.last 20 sec - půměrná/integrovaná klouzavost za posledních 20 vteřin
 • Ext.Batt. Voltage - napětí externího zdroje, je-li připojen
 • Ext.Batt.Bank - Signalizace vnější baterie v používání, pokud je k dispozici
 • Flight Level - Indikátor nadmořské výšky letové hladiny. FL je vyjádřena ve stovkách stop.  Pozor, ukazatel je spolehlivý pouze v případě, že je systém použit s barometrickým čidlem!  Jinými slovy nemáte-li barometrické čidlo není to správně a rozdíl může činit až stovky metrů! 
 • Forecast Temperature - Předpověď teploty na zemi domácího letiště. Používá se při odhadu výšky konvekce a základen mraků ve spojení s venkovní teplotou vzduchu a relativní vlhkostí. (Pouze dotyková zařízení a PC): kurzorové klávesy nahoru/dolů nastavují teplotní předpověď.
 • Head Wind speed - složka větru relativní k současnému kurzu (jde o rozdíl mezi TAS a GS) Kladná hodnota značí čelní vítr, záporná vítr do zad.
 • Home Alt.Arrival - výška příletu nad home waypoint, je-li nastaven
 • Home Distance - Vzdálenost k domovskému bodu (pokud je definována).
 • Home Radial - Paprsek k domovskému bodu, pokud je k dispozici.
 • L/D vario - Okamžitá klouzavost, daná indikovanou rychlostí děleno celková energie vertikální rychlosti, při připojení k inteligentnímu variometru. Záporné hodnoty ukazují stoupání.  Pokud se celková energie varia rychle blíží k nule, zobrazená hodnota je'---'.
 • Logger - Zobrazuje status loggeru
  • auto: logger se automaticky spustí při startu
  • no!: loger vypnut a je potřeba jej aktivovat ručně
  • ON: loger je aktivní a loguje
 • MacCready Equivalent
 • MacCready Setting - Současná hodnota MacCready. Tento informační štítek také ukazuje, jestli je MacCready v manuálním nebo automatickém režimu. (Pouze dotyková zařízení a PC): pokud je informační štítek MacCready aktivní, můžete použít kurzorové šipky nahoru/dolů pro nastavení.
 • Max Altitude reached  - maximální dosažená výška za letu
 • Max Height gained - maximální výška získaná z jednoho stoupání
 • Netto Vario - Aktuální vertikální rychlost vzdušné masy. Odpovídá hodnotě varia po odečtení odhadovaného klesání kluzáku. Optimální při napojení na externí rychloměr, akcelerometr a vario. V opačném případě jsou kalkulace založeny na měření GPS a odhadu větru.
Informace o následujícím traťovém bodu
 • Next Alt.Arrival - Výška příletu na dalším otočném bodu, počítáno pro aktuální MC. Nepoužívá bezpečný MC ani bezpečnou výšku (pokud se nejedná o přistávací plochu) - není-li nastaveno jinak.ed to do so.
 • Next Alt.Required - Výška, která je nezbytná k dosažení dalšího otočného bodu se současným MC.
 • Next Arrival Time - Odhadovaný místní čas dosažení dalšího otočného bodu. Předpokládá optimální využití MacCready cyklu přeskok/stoupání.
 • Next Distance - Vzdálenost k právě vybranému otočnému bodu. Pro AAT úlohy se jedná o vzdálenost k cíli v AAT sektoru.
 • Next Req.Efficiency - Požadovaná klouzavost, abyste se dostali k dalšímu otočnému bodu, daná vzdálenost k dalšímu otočnému bodu, vydělená výškou příletu BEZPEČNÁ PŘÍLETOVÁ VÝŠKA. Více než 199 a méně než 1, žádná hodnota není zobrazena. Jedná se o čistě geometrické výpočty, srovnatelné s Garminem, Naviterem a většinou jiných příbuzných zařízení.
 • Next Time To Go - Odhadovaný místní čas dosažení dalšího otočného bodu. Předpokládá optimální využití MacCready cyklu přeskok/stoupání.
 • Next Waypoint - Jméno aktuálně vybraného otočného bodu. Pokud je tento informační štítek aktivní, kurzorové šipky nahoru/dolů vybírají další/předchozí otočný bod.
Task informace

 • Task Alt.Arrival - Výška příletu na koncový otočný bod, počítáno pro aktuální MC. Nepoužívá bezpečný MC ani bezpečnou výšku (pokud se nejedná o přistávací plochu) - není-li nastaveno jinak
 • Task Alt.Required - Výška, která je nezbytná k dosažení finálního otočného bodu se současným MC.
 • Task Arrival Time - Odhadovaný místní čas příletu při dokončení úlohy. Předpokládá optimální využití MacCready cyklu přeskok/stoupání.
 • Task Covered distance - Vzdálenost uletěná z aktuálního úkolu až do teď. Potřebujete mít platný odlet k započtení!
 • Task Distance - vzdálenost k finálnímu bodu trati
 • Task Req.Efficiency - klouzavost potřebná k dokončení trati
 • Task Speed - dosažená rychlost na přeletu, kompenzovaná o nadmořskou výšku.
 • Task Speed Average - průměrná rychlost na trati,  kompenzovaná o nadmořskou výšku výšku.
 • Task Speed Instantaneous - Okamžitá přeletová rychlost na trati, kompenzovaná o nadmořskou výšku.
 • Task Time To Go - Odhadovaný čas potřebný k dokončení úlohy. Předpokládá optimální využití MacCready cyklu přeskok/stoupání.

Traťová analýza
LK8000 je schopné poskytnout vyhodnocení letové tratě. Za letu máme tedy přehled o uleťené vzdálenosti, případně velikosti FAI trojúhelníku, který letíme. Dále jsou obsaženy zajímavé funkce pro létání AAT tratí. Tyto informace jsou vhodné spíše pro závodní piloty a rekreační pilot asi nenajde praktické vyučití (vyjma OLC trati pro volné XC létání)

AAT task informace
 • AA Delta Time - Rozdíl mezi odhadovaným časem trvání trati a a minimálním časem AAT. Barevné červeně, pokud je negativní (očekávaný návrat příliš brzy), nebo modrý, pokud byl dosažen sektor a Nyní se můžete obrátit s odhadovaným časem příletu větším než AAT čas plus 5minut.
 • AA Distance Max - Maximální možná vzdálenost pro zbytek úlohy (Assigned Area Task).
 • AA Distance Min - Minimální možná vzdálenost pro zbytek úlohy (Assigned Area Task).
 • AA Distance Tg - AAT vzdálenosti kolem cílových bodů po zbytek traťi.
 • AA Speed Max - Průměrná rychlost dosáhnutelná uletěním maximální zbývající vzdálenosti při minimu času úlohy (Assigned Area Task).
 • AA Speed Min - Průměrná rychlost dosáhnutelná uletěním minimální zbývající vzdálenosti při minimu času úlohy (Assigned Area Task).
 • AA Speed Tg  - Assigned Area Task průměrná rychlost kolem zbývajících cílových bodů v minimálním 
 • AA Time - Zbývající čas úlohy (Assigned Area Task). Zčervená, pokud zbývající čas vypršel.

OLC Classic
 • OLC Classic Distance
 • OLC Classic Score
 • OLC Classic Speed
 • OLC Classic*Predicted Distance
 • OLC Classic* Predicted Score
 • OLC Classic*Predicted Speed

OLC 3TurnPoints
 • OLC FAI 3TPs Distance
 • OLC FAI 3TPs Speed
 • OLC FAI 3TPs*Predicted Distance
 • OLC FAI 3TPs*Predicted Speed


OLC triangle
 • OLC FAI Triangle Distance
 • OLC FAI Triangle Score
 • OLC FAI Triangle Speed
 • OLC FAI Triangle*Predicted Distance
 • OLC FAI Triangle*Predicted Score
 • OLC FAI Triangle*Predicted Speed

OLC League

 • OLC League Distance
 • OLC League Score
 • OLC League Speed
 • OLC Plus Score
 • OLC Plus*Predicted Score

Team info
 • Team Bearing - Poloha umístění v týmu letadla podle poslední kódované zprávy týmu.
 • Team Bearing Diff - relativní umístění v týmu letadla podle poslední kódované zprávy týmu.
 • Team Code - Aktuální týmový kód pro toto letadlo. Používá tento kód k hlášení se dalším členům týmu.
 • Team Range - Rozsah polohy týmového letadla podle poslední kódované zprávy týmu.
Citace:
 • manuál LK8000
 • manuál XC Soar
 • nápověda systému ENG
 • nápověda systému CZ
 • nápověda systému GER

5 comments:

Petr P řekl(a)...

P. Fux upozornil na chybu popisu u Flight level.
Díky mu za čas a zprávu.

Popisek hodnoty jsem pro Vás čtenáře upravil.
Pokud by v tom byly nějaké nejasnosti či další nepřesnosti, neváhejte mne dále kontaktovat!

Unknown řekl(a)...

Ahoj, díky za tutorial o LK8000, co tu postupně publikuješ a těším se na další triky. Mam teď 2 dny nového Holuxe (130Pro) a není úplně nejpříjemnější louskat ty hutné manuály, navíc ke staré verzi. Jinak konkrétně k článku, nemůžu si pomoci, ale já mám v infoboxech (LK8000 verze 3 něco) jiné zkratky než popisuješ v článku. A ty máš ve screenshotu (taky např.) TC.Gain a v článku nikde nenajdu čeho to je zkratka. Takže stejně musím do manuálu. Nebo co jsem zase nepochopil?

Petr P řekl(a)...

Ahoj, no jo ze začátku je to boj než do toho člověk pronikne. Prosímtě - obrázek je ilustrativní.

Tady jsou popsaný jednotlivé proměnné, které lze do infoboxu pomocí setupu umístit. Máš pravdu zkratky jsem u nich nevypisoval, což jak koukám byla asi chyba.

Takže: TC.**** se týká vždy informací o stoupání a popis těchto hodnot najdeš v sekci "Informace o stoupání, termice"

O ostatních je to již čitelnější.

Unknown řekl(a)...

Díky. Já jsem tedy ještě hledal a hledal a nikde popis i se zkratkami, které jsou používané nenašel. Nicméně je to relativně čitelné přímo ve zdrojácích, což má tu výhodu, že v tom nikdo neudělá chybu a nic se neztratí.
V kombinaci s Petrovým popisem už nikdo nemusí tápat.

Vypadá to asi takhle:
_@M1001_ "Altitude QNH"
_@M1002_ "Alt"
_@M1003_ "Altitude AGL"
_@M1004_ "HAGL"
_@M1005_ "Thermal last 30 sec"
_@M1006_ "TC.30s"
_@M1007_ "Bearing"
_@M1008_ "Brg"
_@M1009_ "Eff.last 20 sec"
_@M1010_ "E.20s"
atd ...

První je popisek co uvádí Petr v článku a pod ním je zkratka kterou zobrazuje LK8000 v infoboxu.

Komplet poslední verze vždy tady:
https://github.com/LK8000/LK8000/blob/master/Common/Data/Language/ENG_MSG.TXT
nebo vaše konkrétní verze v instalaci:_Language\ENG_MSG.TXT
Česká verze je v souboru CZE_MSG.TXT apod.

Jestli si to Petr doplní do článku pro vyšší přehlednost a rychlejší hledání nechám na něm (asi by to i smysl mělo, manuál 1.22 není úplný, v3 se liší a mám pocit že v tom novém německém manuálu pro 3 jsem to také nenašel, takže to ve EN verzi nečekám). Nicméně už si vystačím i s tímto ...

Robert

Unknown řekl(a)...

Hm, nicmene treba takove "Err" (v simulatoru momentalen ukazuje 000e jsem neasel ani ve zminovanem souboru. To je divny.